ออกแบบโลโก้ นามบัตร ป้ายไวนิลและผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ตะวัน ดีไซน์ แอนด์ ซิลค์

"ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร"

 

วันที่ก่อตั้ง 5 มีนาคม 2545

ทะเบียนการค้าเลขที่ 20554500122

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

 

วิสัยทัศน์ : ตรงเวลา พัฒนา และเป็นธรรม

ตรงเวลา - ให้ความสำคัญกับทุกนัดหมาย ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

พัฒนา - มาตรฐาน การผลิตและการบริการ ลูกค้าตลอดเวลา

เป็นธรรม - ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

 

จุดมุ่งหมาย : สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

 

นโยบายบุคลากร : ส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานได้เรียนรู้ และฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
กับเครื่องมือซึ่งมีการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา

 

บุคลากร จำนวน 22 คน แบ่งเป็น

บริหาร 4 คน

ธุรการ - บัญชี - การเงิน 2 คน

ฝ่ายผลิต 14 คน
การตลาด 2 คน

 

Our History

 • 2545
 • เริ่มต้นกับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรับงานพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยทีมงานเล็กๆ ด้วยการรับงานจากโรงพิมพ์ออฟเซ็ท
  และลูกค้ารายย่อยทั่วไป กระทั่งเมื่อได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น จึงได้ก่อตั้งเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545
  โดยมีลูกค้าหลัก คือ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และลูกค้าทั่วไป
  ทั้งโดยตรงและเป็นซัพพลายเออร์ให้โรงพิมพ์ออฟเซ็ท โดยมีนายวัชรธร ภัคปิติวัฒนา เป็นผู้จัดการ

 • ปัจจุบัน
 • ทั้งเรื่องเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หจก.พิมพ์ตะวันฯ ได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
  ต่อลูกค้า ยินดีให้คำแนะนำ และหาหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่สุด
  ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ หจก.พิมพ์ตะวันฯ ระลึกถึงเสมอเป็นอันดับแรก

  หจก.พิมพ์ตะวัน ดีไซน์ แอนด์ ซิลค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน
  เพื่อดูแลและผลิตสื่อต่างๆ สำหรับต่อยอดความสำเร็จในธุรกิจของท่าน